Dienas aprūpes centrs

Dienas aprūpes centrs klientiem piedāvā plašu pakalpojumu klāstu ar mērķi sniegt psihosociālu atbalstu, attīstīt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt nodarbinātību un apmācību, vecināt pozitīvas saskarsmes veidošanos, celt klientu izpratni un zināšanu līmeni par garīgās veselības un veselīga dzīvesveida jautājumiem, veicināt klientu interesi un iniciatīvu iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, nodrošināt klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabot kopējo dzīves kvalitāti.
DAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:

– Sociālā darbinieka, ergoterapeita un psihologa konsultācijas;

– Sociālā rehabilitācija, dzīves prasmju apguve, lai uzlabotu un saglabātu sociālās funkcionēšanas spējas (personīgā higiēna, ģērbšanās prasmes, ēst gatavošanas un mājas uzkopšanas prasmes, mobilitātes spējas, budžeta plānošana, prasmes rūpēties par savu veselību un drošību);

– Individuālās un grupu nodarbības – angļu valoda, sports, mūzika, loģika, radošās aktivitātes, teātris;

– Darbnīcas: keramikas darbnīca, kokapstrādes darbnīca, rokdarbu darbnīca;

– Informatīvi  izglītojošie pasākumi un saturīga brīvā laika pavadīšana – kultūras pasākumi, lekcijas, ekskursijas, pārgājieni, adaptācijas nodarbības brīvā dabā;

– Ēdināšana (vienu reizi dienā);

– Atbalsta pakalpojumi tuviniekiem (konsultācijas, atbalsta un izglītojošās grupas).
Dienas aprūpes centra mērķa grupa: personas ar garīga rakstura traucējumiem (no 18 gadiem līdz darbspējas vecumam), kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi.     Dienas aprūpes centra darba laiks: darba dienās no 9:00 – 17:00  
Nepieciešamie dokumenti DAC apmeklēšanai:

– Sociālā dienesta nosūtījums sociālā pakalpojuma pilngadīgai personai saņemšanai

– Ģimes ārsta izziņa 027/u (saskaņā ar MK 21.04.2008. noteikumu Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 3.3.punktu medicīniskās kontrindikācijas ir plaušu tuberkoloze aktīvajā stadijā, akūtas infekciju slimības u.c.

– Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem

– Saskaņā ar Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumu Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 1.pielikumu.
  Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Rīgas pilsētas budžeta līdzekļiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.
Personām, kuras nav deklarētas Rīgā, lai saņemtu DAC pakalpojumu nepieciešams vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā.
Lai saņemtu papildus informāciju par iespēju apmeklēt Dienas aprūpes centru sazinieties ar biedrību „Gaismas stars”, telefons:  67272873.