Par Mums

Biedrība “Gaismas Stars”

Biedrība ”Gaismas stars” ir atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un viņu tuviniekiem, kas dibināta 1997.gadā pateicoties psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vecāku iniciatīvai.

Biedrības galvenie darbības mērķi un uzdevumi:

  • Sekmēt personu ar psihiskās veselības traucējumiem pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgas dzīves prasmju attīstību un iekļaušanos sabiedrībā.

Biedrība nodrošina Dienas aprūpes centra pakalpojumus. Īsteno cilvēku ar garīgās veselības traucējumiem interešu aizstāvības aktivitātes.

  • Sniegt psiholoģisku atbalstu psihiatrijas pakalpojumu lietotāju tuviniekiem. Sniegt konsultatīvu atbalstu citām NVO, valsts un pašvaldības iestādēm, studentiem un citiem interesentiem par jautājumiem, kas ir biedrības kompetencē.

Biedrībā piedāvā speciālistu konsultācijas un informatīvus materiālus, iespēju robežās tiek organizētas tuvnieku – atbalsta grupas.

  • Veicināt sabiedrības izpratni par cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem.

Biedrība īsteno dāžādus sociāli nozīmīgus projektus, organizē radošo darbu izstādes, kā arī aktualizē informāciju masu medijos.