Dienas aprūpes centrs

Dienas aprūpes centrs klientiem piedāvā plašu pakalpojumu klāstu ar mērķi sniegt psihosociālu atbalstu, attīstīt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt nodarbinātību un apmācību, vecināt pozitīvas saskarsmes veidošanos, celt klientu izpratni un zināšanu līmeni par garīgās veselības un veselīga dzīvesveida jautājumiem, veicināt klientu interesi un iniciatīvu iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, nodrošināt klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabot kopējo dzīves kvalitāti.
Dienas aprūpes centra mērķa grupa: personas ar garīga rakstura traucējumiem (no 18 gadiem līdz darbspējas vecumam), kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi.    

DAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:

 • Sociālā darbinieka, ergoterapeita, psihologa un citu speciālistu konsultācijas;
 • Sociālā rehabilitācija, dzīves prasmju apguve, lai uzlabotu un saglabātu sociālās funkcionēšanas spējas (personīgā higiēna, ģērbšanās prasmes, ēst gatavošanas un mājas uzkopšanas prasmes, mobilitātes spējas, budžeta plānošana, prasmes rūpēties par savu veselību un drošību);
 • Individuālās un grupu nodarbības – psihologa grupu nodarbība, sports, mūzika, loģika, radošās aktivitātes, teātris;
 • Deju – kustību terapija;
 • Pastaigas, sporta nodarbības, nūjošana Grīziņkalnā;
 • Darbnīcas: keramikas darbnīca, kokapstrādes darbnīca, rokdarbu darbnīca;
 • Atbalsta – izglītojošā grupa par garīgās veselības jautājumiem;
 • Informatīvi  izglītojošie pasākumi un saturīga brīvā laika pavadīšana – kultūras pasākumi, lekcijas, ekskursijas, pārgājieni, adaptācijas nodarbības brīvā dabā;
 • Ēdināšana (vienu reizi dienā);
 • Atbalsta pakalpojumi tuviniekiem (konsultācijas, atbalsta un izglītojošās grupas).

Dienas aprūpes centra „Gaismas stars” personāls:

Dienas aprūpes centra vadītāja: Brigita Siliņa

 • Vecākais sociālais darbinieks
 • Sociālie darbinieki
 • Ergoterapeits
 • Deju-kustību terapeits
 • Veselības veicināšanas speciālists
 • Sporta nodarbību vadītājs
 • Mūzikas nodarbību vadītājs
 • Psihologs

Dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšanas kārtība:

Lai saņemtu dienas aprūpes centra pakalpojumu, persona sociālajā dienestā iesniedz:

 • Iesniegumu
 • Ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli
 • Psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai

Sociālais dienests mēneša laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas veic šādas darbības:

 • Veic personas fizisko un garīgo spēju izvērtējumu un aprūpes līmeņa noteikšanu
 • Nosūta dienas aprūpes centra pakalpjuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus sociālā pakalpojuma sniedzējam

Lai saņemtu papildus informāciju par iespēju apmeklēt Dienas aprūpes centru sazinieties ar biedrības „Gaismas stars” administratīvo personālu. Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšana klātienē: iepriekš vienojoties par laiku.

Kontaktinformācija saziņai: tālrunis:  67272873, e-pasts: gaismasstars@inbox.lv, adrese: Pērnavas ielā 62, 3.stāvs

Dienas aprūpes centra darba laiks: darba dienās no 9:00 – 17:00  

Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Rīgas pilsētas budžeta līdzekļiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.

Plašāka informācija par Rīgā pieejamiem sociāliem pakalpojumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem atrodama Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā: http://Sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem